คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 21 เม.ย.65 ถึงวันที่ 21 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้ทุนมูลฐาน
 
     
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
"ที่ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้ทุนมูลฐาน (Fundamental Fund) ปีงบประมาณ 2566"
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)