คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 21 เม.ย.65 ถึงวันที่ 21 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน คุณอรนุช กำเนิดมณี
 
     
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน
คุณอรนุช กำเนิดมณี นักวิชาการชำนาญการ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ ปขมท. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2