คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.65 ถึงวันที่ 8 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
     
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ The Third Public Health International Conference "Enhancing Public Health System Resilience in the Next Normal Era" ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ภายใต้รูปแบบออนไลน์