คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 7 เม.ย.65 ถึงวันที่ 7 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
     
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Environmental Analysis Health and Toxicology

Index: Scopus/Pubmed Accepted Date : February 25, 2022

ชื่อเรื่อง : Assessment of knowledge, attitude, perceptions and risk assessment among workers in e-waste recycling shops,Thailand