คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.65 ถึงวันที่ 5 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
     
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน Conference Proceedings งาน "การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565" รูปแบบ ONLINE ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมสังคม ยุค Next Normal"