คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ผลงานวิจัย
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.64 ถึงวันที่ 15 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ ปีการศึกษา 2563 ] สูตรกำยานแบบผงยาสมุนไพรนั่งถ่านสำหรับมารดาหลังคลอดและกรรมวิธีการผลิต.
 
     


 สูตรกำยานแบบผงยาสมุนไพรนั่งถ่านสำหรับมารดาหลังคลอดและกรรมวิธีการผลิต.

ผู้ประดิษฐ์ : ภาตีฮะห์ มะอีแต, ยาลีละห์ สาแม, อาซีฟา หะยีเด็ง, ฮุซนา บือโต, ศิริรัตน์ ศรีรักษา และปิยะนุช สุวรรณรัตน์. (2563).

 เลขที่คำขอจดอนุสิทธบัตร : 2103000264