ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.63 ถึงวันที่ 9 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลชมเชย
 
     

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลชมเชย

2020-09-08

         ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลชมเชย (แบบบรรยาย) เรื่อง ผลของการกักน้ำมันหญ้าขัดมอญต่อการรักษาโรคนิ้วล็อกระดับที่ 2 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 (การประชุมออนไลน์)
1. นายอารีซัน วาแต
2. นางสาวกมลวรรณ กลับดี
3. นางสาวศันสนีย์ สะแปอิง
4. นางสาวสุปรียา วิสุทธิโช

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ชวนชม ขุนเอียด
2. อาจารย์ศิริรัตน์ ศรีรักษา

KUBET