ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.63 ถึงวันที่ 9 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
 
     

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

2020-09-08

         ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (ภาคบรรยาย) เรื่อง แอปพลิเคชันบนมือถือ สำหรับค้นหาข้อมูลสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานด้วยภาษาไทยและภาษามลายู ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (การประชุมออนไลน์)

1. นางสาวการอมะฮ์ ดอปอ
2. นางสาวณัฐวรา บุญมัย
3. นางสาวเมธาวี จงไกรจักร
4. นางสาววิภาวี ศิลปธนู
5. นางสาวสุไวบ๊ะ สะนิ

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุสุมาลย์ น้อยผา
2. นายวิทวัส หมาดอี

และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น (ภาคบรรยาย) 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มจากสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการผื่นคัน 
1. นางสาวกรวราพร หอมละเอียด
2. นางสาวพุทธรัตน์ สังขานุวัต
3. นางสาววิลาวัณย์ ขาวแก้ว
4. นางสาวสุภาภรณ์ สุพกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา
1. อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์
2. อาจารย์ศิริรัตน์ ศรีรักษา
 

สูตรบาคาร่า