ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.ย.63 ถึงวันที่ 9 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
     

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ #กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2020-09-08

         ในวันที่ 8 กันยายน 2563 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คุณนรินทร์ บุญพร้อม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการจัดโครงการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมลงนามความร่วมมือจำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่
1) ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคใต้ตอนล่าง
2) บริษัท อีอาร์ที เซ็นเตอร์ (หาดใหญ่) จำกัด
3) บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความพร้อมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย