ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.63 ถึงวันที่ 18 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แบบฟอร์ม Active Learning ฉบับแก้ไขล่าสุด
 
     

ดาวน์โหลด >> แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning (พ.ศ.2562)

เอกสารแนบ >> มคอ. 3  0502482 การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย