ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ต.ค.62 ถึงวันที่ 5 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
     

โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2019-11-03

         สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดปฐมนิเทศนิสิตโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ประชุมราชาวดี 2 ตั้งแต่เวลาเวลา 9.00น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต และได้มีกิจกรรมให้ความรู้ ทำความเข้าใจกับนิสิตก่อนออกสู่สถานปฏิบัติงานต่อไป