ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 5 พ.ย.62 ถึงวันที่ 5 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับ นายชุติพนธ์ ชูชนะ และ นายนรไชย สามแก้ว
 
     

ขอแสดงความยินดีกับ นายชุติพนธ์ ชูชนะ และ นายนรไชย สามแก้ว

2019-11-03

         นิสิต ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้แก่ นายชุติพนธ์ ชูชนะ และ นายนรไชย สามแก้ว เข้าร่วมโครงการสหกิจต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 – 27 เมษายน 2563 ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของศาสตร์วิทยาศาสตร์การกีฬา วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาไทย ในรูปแบบต่างๆ ทั้งสอนทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย รวมทั้งการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนและชุมชนรอบๆ วัดพื้นที่แอตแลนต้า ณ วัดพุทธบูชา ประเทศสหรัฐอเมริกา