ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 พ.ย.62 ถึงวันที่ 5 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
     

โครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2019-11-04

         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดปฐมนิเทศนิสิตโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องเรียน วสก.1205 ตั้งแต่เวลาเวลา.8.00น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลักษณ์ ฤทธิสรไกร คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิต และได้มีกิจกรรมให้ความรู้ ทำความเข้าใจกับนิสิตก่อนออกสู่สถานปฏิบัติงานต่อไป