คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 9 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 9 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 
     
            คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 รางวัล ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ในหัวข้อ "ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"