คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 9 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 9 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัย
 
     
          คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอแสดงความยิดีกับนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561

          ซึ่งในการนีัมีนิสิตที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1. นางสาวอารดา หมีคง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคบรรยาย) 
2. นางสาวสุดารัตน์ โต๊ะขวัญ ได้รับ รางวัลชมเชย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาคโปสเตอร์)