คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ความภาคภูมิใจ
เริ่มแสดง :: 9 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 9 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
     

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

        สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ ดร. ดุษณีย์ สุวรรณคง ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

        ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2561 (วันที่ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลได้รับเรื่องการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเป็นวันที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนและผลงานทางวิชาการได้มีการเผยแพร่แล้ว)