ขอแสดงความยินดี นิสิต อาจารย์ และบุคลากรสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

   9 มิ.ย. 65   /  43

"ที่คว้า 5 รางวัล" ในการนำเสนอผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ในงาน ประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 ทางคณะฯ ขอชื่นชมในความสำเร็จในครั้งนี้