ระบบสารสนเทศ

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ


ลืมรหัสผ่าน

ระบบสารสนเทศคณะฯ สำหรับบุคลากร

ระบบจองห้องประชุม

ให้บริการจองห้องประชุมและตรวจเช็คการใช้ห้องประชุมต่างๆภายในคณะฯ

ระบบจองห้องเรียน

ให้บริการจองห้องเรียนและตรวจเช็คการใช้ห้องเรียนภายในคณะฯ

ระบบแจ้งซ่อม

เป็นระบบที่ให้บริการซ่อมแซมปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ

ระบบขอยืมโน๊ตบุค

ให้บริการขอยืมใช้งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคแบบพกพาของคณะฯ

ระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ

ระบบจัดการข้อมูลความเชี่ยวชาญคณาจารย์และบุคลากร

ระบบบันทึกการออกนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน

เป็นระบบช่วยบริหารการออกนอกพื้นที่ของบุคลากรภายในคณะฯ

ระบบบันทึกการปฏิบัติงานนอกพื้นที่

เป็นระบบงานบุคลที่ช่วยบริหารและรายงานผลการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของบุคลากรคณะฯ

ระบบจัดการ Digital Signage

เป็นระบบบริหารจัดการเผยแพร่ข่าวสารผ่าน Digital Signage จอประชาสัมพันธ์จุดต่างๆภายในคณะฯ

ระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ / เชิดชูเกียรติ

เป็นระบบการส่งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ เชิดชูเกียรติ บนเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลต่างๆของคณะ

ระบบจัดการ มคอ.

ระบบช่วยในการเผยแพร่ มคอ.3 มคอ.4 ในรายวิชาต่างๆ

ระบบจัดการเปิดเผยข้อมูล OIT

เป็นระบบบริหารจัดการเปิดเผยข้อมูล OIT บนเว็บไซต์คณะฯ

สถิติการเข้าใช้บริการระบบสารสนเทศคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

8

ผู้เข้าใช้บริการวันนี้

254

ผู้เข้าใช้บริการเดือนนี้

1,870

ผู้เข้าใช้บริการปีนี้

67 User

สมาชิกทั้งหมด