สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เพิ่มทักษะจากหน้งเรียนลงสู่การบริการวิชาการ
 
     
กิจกรรมคัดกรองเบาหวานความดันและทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดัน โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมกับเจ้าหน้าที่และอสม.ของ รพสต.บ้านคลองใหญ่ เพื่อให้นิสิตทราบขั้นตอน วิธีการในการทำงานในขอบเขตขอบงานทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่นิสิตสามารถเข้าไปทำงาน ในวันที่ 7 กันยายน 2562