มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2564
โครงการเรียนรู้การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
บริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต


หน้าที่ :