สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
     
     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงให้นิสิตมีความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แบบประเมิน แนวทางการวัดและประเมิน ตลอดจนการวางตัวอย่างเหมาะสมและการเอาตัวรอดระหว่างการฝึกในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป