สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2564
 
     
     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กำหนดจัดโครงการสัมมนาอาจารย์พี่เลี้ยง ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Zoom meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์นิเทศและอาจารย์พี่เลี้ยง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับการฝึกประสบณ์เชิงปฏิบัติของนิสิต และเพื่อความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับรูปแบบการฝึก เกณฑ์การให้คะแนนและแบบฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงได้มีการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตตามมาตรการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลในการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ต่อไป