สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
หลักฐาน AUN QA
รายงานการประชุมกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562
คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายงานผลโครงการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รุ่นปีการศึกษา 2559 - 2560
สรุปผลงานวิชาการของนิสิตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2558 - ปีการศึกษา 2561
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
สมอ.08 ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2560
ประสบการณ์ด้านปฏิการของอาจารย์หระจำหลักสูตร
 
รายงานการประชุมกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2563 กลับหน้าหลัก

รายงานการประชุมกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 สมัยสามัญ

ครั้งที่   7/2563  ลงวันที่  9  กรกฎาคม  2563  (ปรับ ELO ใหม่ และ  มคอ.3 ภาคเรียน1/2563)
ครั้งที่   8/2563  ลงวันที่  5  สิงหาคม  2563   (ยืนยันรายวิชาภาคเรียน 2/2563)
ครั้งที่   9/2563  ลงวันที่  21 สิงหาคม 2563  (รับนิสิตโครงการ TSU Young Smart)
ครั้งที่  10/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563  (พิจารณาข้อสอบกลางภาคต้น ปีการศึกษา 2563)
ครั้งที่  11/2563 ลงวันที่  3  กันยายน 2563  
ครั้งที่  12/2563 ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  2563  (แผนการรับนิสิต ปี 2564 - 2568)
ครั้งที่  13/2563 ลงวันที่  23  ธันวาคม  2563   
ครั้งที่  1/2564   ลงวันที่  6  มกราคม  2564  (การฝึกงานนิสิต)
ครั้งที่  2/2564   ลงวันที่  10  กุมภาพันธ์  2564  (การรับนิสิตรอบ 2 ประเภทโควต้า)
ครั้งที่  3/2564   ลงวันที่  17  มีนาคม  2564  (พิจารณาข้อสอบปลายภาค  ปีการศึกษา 2/2563)
ครั้งที่  4/2564  ลงวันที่  19  เมษายน  2564  (การจัดทำระดับคะแนนปลายภาค ปีการศึกษา 2/2563)
ครั้งที่  5/2564  ลงวันที่   18    พฤษภาคม  2564 (มคอ. 5และ มคอ.6 ภาคเรียนที่ 2/2563 และพิจารณา
                                                           ค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ติด I)
ครั้งที่  6/2564  ลงวันที่  2  มิถุนายน  2564  (สรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการ
                                                             ศึกษา 2563)
     รายงานการประชุมกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 สมัยวิสามัญ

ครั้งที่    8/2563  ลงวันที่  2  กันยายน  2563  (การจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0505372 และ0505472)
ครั้งที่    9/2563  ลงวันที่  26  พฤศจิกายน  2563  (การจัดค่าระดับคะแนน ภาคเรียนที่ 1/2563 และ
                                                             พิจารณา มคอ. 3 และ มคอ.4  ภาคเรียนที่ 2/2563)

ครั้งที่    1/2564  ลงวันที่  8  มกราคม  2564   (การฝึกงานนิสิตปี 4)
ครั้งที่    2/2564  ลงวันที่  13  มกราคม  2564  (TOR สาขาวิชา)
ครั้งที่    3/2564  ลงวันที่  21  มกราคม  2564  (พิจารณาข้อสอบภลางภาค 2/2563 และ พิจารณา
                                                             มคอ. 5 และ มคอ. ภาคเรียนที่ 1/2563)

ครั้งที่    4/2564  ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ์  2564  (พิจารณาตำแหน่งอาจารย์ อัตราว่าง)
ครั้งที่    5/2564  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2564  (พิจารณา มคอ.3 ปีการศึกษา 2564 และ มคอ.7 ปีการ                                                                      ศึกษา  2563)