สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
หลักฐาน AUN QA
รายงานการประชุมกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562
คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายงานผลโครงการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รุ่นปีการศึกษา 2559 - 2560
สรุปผลงานวิชาการของนิสิตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2558 - ปีการศึกษา 2561
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
สมอ.08 ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2560
ประสบการณ์ด้านปฏิการของอาจารย์หระจำหลักสูตร
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562 กลับหน้าหลัก

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562  สมัยสามัญ

-  ครั้งที่  5/2562  ประจำวันที่  7   มิถุนายน  2562  
-  ครั้งที่  6/2562  ประจำวันที่  31   กรกฎาคม  2562 (พิจารณาข้อสอบกลางภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2562)
-  ครั้งที่  7/2562  ประจำวันที่  1  ตุลาคม  2562   (พิจารณาข้อสอบปลายภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2562)
-  ครั้งที่  8/2562  ประจำวันที่   6   พฤศจิกายน  2562  (พิจารณาค่าระดับคะแนนปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2562และ มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562)
-  ครั้งที่  9/2562  ประจำวันที่  9   ธันวาคม  2562  ( มคอ. 5  ภาคเรียนที่ 1/2562)
-  ครั้งที่  5/2563  ประจำวันที่  26  พฤษภาคม  2563 (สรุปผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปี2562พร้อมผลการวิเคราะห์แก้ไข)
-  ครั้งที่  6/2563  ประจำวันที่  9    มิถุนายน  2563  (พิจารณา มคอ. 7  ปีการศึกษา 2562)

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562  สมัยวิสามัญ

-  ครั้งที่  2/2562  ประจำวันที่  31  พฤษภาคม  2562  (  มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และ มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561)
-  ครั้งที่  3/2562  ประจำวันที่  27  พฤศจิกายน  2562  (พิจารณาแหล่งฝึกวิชาชีพ)
-  ครั้งที่  4/2562  ประจำวันที่  18   ธันวาคม  2562  (พิจารณาการออกข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562)
-  ครั้งที่  1/2563  ประจำวันที่   31  มกราคม  2563