สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
หลักฐาน AUN QA
รายงานการประชุมกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562
คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายงานผลโครงการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รุ่นปีการศึกษา 2559 - 2560
สรุปผลงานวิชาการของนิสิตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2558 - ปีการศึกษา 2561
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
สมอ.08 ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2560
ประสบการณ์ด้านปฏิการของอาจารย์หระจำหลักสูตร
 
สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รุ่นปีการศึกษา 2559 - 2560 กลับหน้าหลัก

สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สำรวจ  ณ วันที่  30  เมษายน  2562

 

ปีการศึกษา

ที่สำเร็จการศึกษา

จำนวนผู้สำเร็จ

การศึกษา

ทำงานแล้ว

ทำงานแล้ว

และศึกษาต่อ

ไม่ทำงาน

ไม่ศึกษาต่อ

ศึกษาต่อ

ทำงานตรงสาขา

ทำงานไม่ตรงสาขา

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

2561*

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2560**

56

50

89.29

-

-

2

3.58

1

1.79

33

66.00

17

34.00

2559

34

31

91.18

2

5

2

5.88

1

2.94

22

64.71

9

26.47

 

         หมายเหตุ  * ปีการศึกษา 2561 ยังไม่มีข้อมูล เพราะนิสิตเพิ่งจบการศึกษาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 

                   ** บัณฑิตตอบกลับ จำนวน 53 คน