สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
หลักฐาน AUN QA
รายงานการประชุมกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562
คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายงานผลโครงการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รุ่นปีการศึกษา 2559 - 2560
สรุปผลงานวิชาการของนิสิตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2558 - ปีการศึกษา 2561
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
สมอ.08 ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2560
ประสบการณ์ด้านปฏิการของอาจารย์หระจำหลักสูตร
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561 กลับหน้าหลัก

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561  สมัยสามัญ
        - ครั้งที่  13/2561  ประจำวันที่     3   สิงหาคม      2561
        - ครั้งที่  14/2561  ประจำวันที่     6   สิงหาคม      2561
        - ครั้งที่  15/2561  ประจำวันที่     8   ตุลาคม        2561
        - ครั้งที่  16/2561  ประจำวันที่   24   ตุลาคม        2561
        - ครั้งที่  17/2561  ประจำวันที่   28   พฤศจิกายน  2561         - ครั้งที่  5/2562    ประจำวันที่     7   มิถุนายน   2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561  สมัยวิสามัญ
        - ครั้งที่  4/2561  ประจำวันที่  16    สิงหาคม  2561