สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
หลักฐาน AUN QA
รายงานการประชุมกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562
คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายงานผลโครงการดูแลสุขภาพประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
สรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย รุ่นปีการศึกษา 2559 - 2560
สรุปผลงานวิชาการของนิสิตที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2558 - ปีการศึกษา 2561
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
สมอ.08 ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2560
ประสบการณ์ด้านปฏิการของอาจารย์หระจำหลักสูตร
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2560 กลับหน้าหลัก

สมัยสามัญ
   -  ครั้งที่ 6/2560   วันที่   4  สิงหาคม     2560
   -  ครั้งที่ 7/2560   วันที่  11  กันยายน     2560
   -  ครั้งที่ 8/2560   วันที่   9   ตุลาคม       2560   
   -  ครั้งที่ 9/2560   วันที่   4   ธันวาคม      2560
   -  ครั้งที่ 1/2561   วันที่   8   มกราคม      2561 
   -  ครั้งที่ 2/2561   วันที่   7   กุมภาพันธ์   2561
   -  ครั้งที่ 3/2561   วันที่  28  กุมภาพันธ์   2561
   -  ครั้งที่ 4/2561   วันที่  30  เมษายน      2561
   -  ครั้งที่ 5/2561   วันที่  31  พฤษภาคม  2561
   -  ครั้งที่ 6/2561   วันที่   4   มิถุนายน     2561
   -  ครั้งที่ 7/2561   วันที่  19  มิถุนายน     2561
   -  ครั้งที่ 8/2561   วันที่  25  มิถุนายน     2561
   -  ครั้งที่ 9/2561   วันที่   2   กรกฎาคม   2561
   -  ครั้งที่ 10/2561 วันที่   9   กรกฎาคม   2561
   -  ครั้งที่  11/2561 วันที่  16 กรกฎาคม   2561
   -  ครั้งที่  12/2561 วันที่  26 กรกฎาคม   2561 


สมัยวิสามัญ
   -  ครั้งที่  1/2560  วันที่   17   กรกฎาคม       2560
   -  ครั้งที่  2/2560  วันที่   22   พฤศจิกายน    2560
   -  ครั้งที่  3/2560  วันที่   28   ธันวาคม         2560