สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
เกณฑ์การรับรองหลักสูตร
มคอ. 1
มคอ. 2
มคอ.3 และ มคอ.4 ปีการศึกษา 2564
มคอ.5 และ มคอ.6 ปีการศึกษา 2564
มคอ. 3 มคอ. 4 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 มคอ. 6 ปีการศึกษา 2563
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2563
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 มคอ. 4 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 มคอ. 6 ปีการศึกษา 2562
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2564
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.5 และ มคอ.6 ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก

ภาคการศึกษาที่ 1

-  0505101  พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย 1
-  0505203  การซักประวัติและตรวจร่างกาย
-  0505241  การผดุงครรภ์ไทย 1

-  0505252  การนวดไทย 2

-  0505204  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา

-   0505308  ผลิตภัณฑ์เชิงเวชศาสตร์
-   0505317  การพัฒนาอุตสาหกรรมแพทย์แผนไทย
-  0505318  การบริหารงานทางด้านธุรกิจสุขภาพ
-  0505319  ไทยเมดิคัลสปา
-  0505322  เวชกรรมไทย 2
-  0505323  เวชกรรมไทย 3
-  0505333  เภสัชกรรมไทย 2
-  0505461  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ไทย 
-  0505462  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย
-  0505465  ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
-  0505473  โครงงานพิเศษทางการแพทย์แผนไทย


ภาคเรียนที่ 2

-  0505102 พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย 2
-  0505111 ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ
-  0505112 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แผนไทย
-  0505131 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
-  0505151 การนวดไทย 1
0505221 เวชกรรมไทย 1
-  0505232 เภสัชกรรมไทย 1
-  0505242 การผดุงครรภ์ไทย 2
-  0505253 การนวดไทย 3
-  0505305 ระบาดวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
-  0505306 การแพทย์ทางเลือก
-  0505313 ระบบสุขภาพของไทย
-  0505314 สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย
-  0505315 สังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
-  0505316 การแพทย์พื้นบ้าน
-  0505324 เวชกรรมไทย 4
-  0505334 เภสัชกรรมไทย 3
-  0505335 เคมีเภสัชวัตถุ
-  0505371 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
-  0505372 การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย
-  0505463 ฝึกประสบการณ์เภสัชกรรมไทย
-  0505464 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
-  0505465 บูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
-  0505473 โครงงานทางการแพทย์แผนไทย