สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
เกณฑ์การรับรองหลักสูตร
มคอ. 1
มคอ. 2
มคอ.3 และ มคอ.4 ปีการศึกษา 2564
มคอ.5 และ มคอ.6 ปีการศึกษา 2564
มคอ. 3 มคอ. 4 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 มคอ. 6 ปีการศึกษา 2563
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2563
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 มคอ. 4 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 มคอ. 6 ปีการศึกษา 2562
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2564
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.3 และ มคอ.4 ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก

มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคเรียนที่ 1/2564
- 0505101  พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย
- 0505203  การซักประวัติและตรวจร่างกาย
- 0505204  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
- 0505241  การผดุงครรภ์ไทย 1
- 0505252  การนวดไทย 2
- 0505306  การแพทย์ทางเลือก
- 0505308  ผลิตภัณฑ์เชิงเวชศาสตร์
- 0505317  การพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์แผนไทย
- 0505318  การบริหารงานทางด้านธุรกิจสุขภาพ
- 0505319  ไทยเมดิคัลสปา
- 0505322  เวชกรรมไทย 2
- 0505323  เวชกรรมไทย 3
- 0505333  เภสัชกรรมไทย 2
0505372  สัมมนาทางการแพทย์แผนไทย
- 0505463  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
- 0505464  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
- 0505465  ฝึกบูรณาการวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย
- 0505473  โครงงานพิเศษทางการแพทย์แผนไทย

มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคเรียนที่ 2/2564
- 0505102  พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย 2
- 0505111  ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ
- 0505112  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แผนไทย
- 0505131  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
- 0505151  การนวดไทย 1
- 0505221  เวชกรรมไทย 1
- 0505232  เภสัชกรรมไทย 1
- 0505242  การผดุงครรภ์ไทย 2
- 0505253  การนวดไทย 3
- 0505305  ระบาดวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
- 0505306  การแพทย์ทางเลือก
- 0505313  ระบบสุขภาพของไทย
- 0505314  สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย
- 0505315  สังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
- 0505316  การแพทย์พื้นบ้าน
- 0505324  เวชกรรมไทย 4
- 0505334  เภสัชกรรมไทย 3
- 0505335  เคมีเภสัชวัตถุ
- 0505371  ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
- 0505372  การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย
- 0505463  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
- 0505464  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
- 0505465  บูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
- 0505473  โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย