สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
เกณฑ์การรับรองหลักสูตร
มคอ. 1
มคอ. 2
มคอ.3 และ มคอ.4 ปีการศึกษา 2564
มคอ.5 และ มคอ.6 ปีการศึกษา 2564
มคอ. 3 มคอ. 4 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 มคอ. 6 ปีการศึกษา 2563
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2563
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 มคอ. 4 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 มคอ. 6 ปีการศึกษา 2562
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2564
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.5 มคอ. 6 ปีการศึกษา 2562 กลับหน้าหลัก

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1.  0505101  พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย 1
2.  0505203  การซักประวัติและตรวจร่างกา
3.  0505204  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
4.  0505241  การผดุงครรภ์ไทย 1
5.  0505252  การนวดไทย 2
6.  0505308  ผลิตภัณฑ์เชิงเวชศาสตร์
7.  0505317  การพัฒนาอุตสาหกรรมแพทย์แผนไทย
8.  0505322  เวชกรรมไทย 2
9.  0505323  เวชกรรมไทย 3 
10. 05056318 การบริหารงานทางด้านธุรกิจสุขภาพ
11. 0505333 เภสัชกรรมไทย 2
12. 0505319 ไทยเมดิคัลสปา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1.  0505102  พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย 2
2.  0505111  ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ
3.  0505112  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
4.  0505131  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
5.  0505151  การนวดไทย 1
6.  0505221  เวชกรรมไทย 1
7.  0505232  เภสัชกรรมไทย 1
8.  0505242  การผดุงครรภ์ไทย 2
9.  0505253  การนวดไทย 3
10. 0505305 ระบาดวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
11. 0505313 ระบบสุขภาพของไทย
12. 0505314 สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย
13. 0505315 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
14. 0505316 การแพทย์พื้นบ้าน
15. 0505324 เวชกรรมไทย 4
16. 0505334 เภสัชกรรมไทย 3
17. 0505335 เคมีเภสัชวัตถุุ
18. 0505371 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
19. 0505372 การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
1.  0505401  วิทยาการระบาด
2.  0505411  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
1.  0505462  โครงงานทางการแพทย์แผนไทย
2.  0505261  ฝึกประสบการณ์ทางการแพทย์แผนไทย1
3.  0505361  ฝึกประสบการณ์ทางการแพทย์แผนไทย 2