สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
เกณฑ์การรับรองหลักสูตร
มคอ. 1
มคอ. 2
มคอ.3 และ มคอ.4 ปีการศึกษา 2564
มคอ.5 และ มคอ.6 ปีการศึกษา 2564
มคอ. 3 มคอ. 4 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 มคอ. 6 ปีการศึกษา 2563
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2563
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 มคอ. 4 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 มคอ. 6 ปีการศึกษา 2562
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2564
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.3 มคอ. 4 ปีการศึกษา 2562 กลับหน้าหลัก

ภาคเรียนที่ 2 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

- 0505102  พยาธิสรีรวิทยาการแพทย์แผนไทย 2
- 0505111  ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ
- 0505112  กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์แผนไทย
- 0505131  พฤกษศาสตร์พื้้นบ้าน
- 0505151  การนวดไทย 1
- 0505221  เวชกรรมไทย 1
- 0505232  เภสัชกรรมไทย 1
- 0505242  การผดุงครรภ์ไทย 2
- 0505253  การนวดไทย 3
- 0505305  ระบาดวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย

- 0505313  ระบบสุขภาพของไทย
- 0505314  สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย
- 0505315  สังคมวิทยาและมนุษย์วิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
- 0505316  การแพทย์พื้นบ้าน
- 0505324  เวชกรรมไทย 4
- 0505334  เภสัชกรรมไทย 3
- 0505335  เคมีเภสัชวัตถุ
- 0505371  ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
- 0505372  การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555

- 0505462  โครงงานทางการแพทย์แผนไทย
- 0505261  ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 1
- 0505361  ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 2

  

ภาคเรียนที่ 1 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

-  0505101  พยาธิสรีระวิทยาการแพทย์แผนไทย 1

-  0505203  การซักประวัติและตรวจร่างกาย

-  0505204  เภสัชวิทยาและพิษวิทยา

-  0505241  การผดุงครรภ์ไทย 1

-  0505252  การนวดไทย 2 

-  0505308  ผลิตภัณฑ์เชิงเวชศาสตร์

-  0505317  การพัฒนาอุตสาหกรรมแพทย์แผนไทย

-  0505318  การบริหารงานทางด้านธุรกิจสุขภาพ

-  0505319  ไทยเมดิคัลสปา
-  0505322  เวชกรรมไทย 2

-  0505323  เวชกรรมไทย 3
-  0505333  เภสัชกรรมไทย 2หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555

-  0505401  วิทยาการระบาด
-  0505411  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน