สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
เกณฑ์การรับรองหลักสูตร
มคอ. 1
มคอ. 2
มคอ.3 และ มคอ.4 ปีการศึกษา 2564
มคอ.5 และ มคอ.6 ปีการศึกษา 2564
มคอ. 3 มคอ. 4 ปีการศึกษา 2563
มคอ.5 มคอ. 6 ปีการศึกษา 2563
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2563
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 มคอ. 4 ปีการศึกษา 2562
มคอ.5 มคอ. 6 ปีการศึกษา 2562
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2564
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ปีการศึกษา 2565
 
กลับหน้าหลัก