สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บริการข้อมูล/ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มและขั้นตอนเกี่ยวกับนิสิต
แบบฟอร์มและขั้นตอนเกี่ยวข้องกับอาจารย์
แบบฟอร์มเกี่ยวกับนักวิชาชีพ
 
แบบฟอร์มและขั้นตอนเกี่ยวกับนิสิต กลับหน้าหลัก

แบบฟอร์ม
         - แบบข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  พร้อมขั้นตอน
         - แบบฟอร์มการลากิจ/ลาป่วยของนิสิต
         
แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ อุปกรณ์ ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
           แบบฟอร์มขอใช้ห้อง/อาคาร ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

คู่มือปฐมนิเทศนิสิตใหม่