สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
 
ปรัชญา กลับหน้าหลัก

 

ปัญญา จริยธรรม นำการแพทย์แผนไทย

มุ่งสู่การพัฒนาสุขภาพแบบยั่งยืน