สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) กลับหน้าหลัก

ปีการศึกษา 2564
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcome) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ปรับปรุงล่าสุดเมื่ิอ

ELO1. แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย สู้งาน ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดีและมีจิตสาธารณะ   

ELO2. อธิบายหลักการและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน รวมถึงพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ELO3. ค้นหา รวบรวม เลือกใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการอ้างอิง และแก้ไขปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ

ELO4. ประยุกต์องค์ความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางสังคมด้านการแพทย์แผนไทย

ELO5. แสดงออกถึงมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก สามารถสื่อสารและทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพและชุมชนได้

ELO6. มีทักษะทางภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

ELO7. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อวิเคราะห์สภาวะสุขภาพ วินิจฉัย วางแผนการรักษา  ทำหัตถการและให้คำแนะนำด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทย

ปีการศึกษา 2563
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcome) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ปรับปรุงเมื่ิอวันที่ 9 ก.ค. 2563

ELO1   ปฏิบัติตนโดยยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ELO2   เลือกรับ ปรับ และประยุกต์ใช้ความรู้กับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้

ELO3   แก้ไขปัญหาของตนเองและผู้อื่น  นำมาซึ่งการพัฒนาตนเองและองค์กรได้

ELO4   มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

ELO5   สื่อสารและเลือกใช้เทคโนโลยีในการทำงานได้

ELO6   ประกอบอาชีพส่วนตัวหรือทำงานในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนได้

ELO7   เข้าใจถึงกระบวนการและทำวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและศึกษาต่อในระดับสูงได้

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

ELO1   สามารถปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและรับผิดชอบตนเองและสังคมได้ โดยยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ELO2   สามารถเลือกรับ ปรับ และประยุกต์ใช้ความรู้กับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้อย่างเหมาะสมและสามารถทำวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและศึกษาต่อในระดับสูงได้

ELO3   สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองและผู้อื่นได้  และสามารถพัฒนาตนเองและองค์กรได้

ELO4   มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและสามารถ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

ELO5   สามารถสื่อสารและเลือกใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

 

ELO6   สามารถประกอบอาชีพส่วนตัวหรือทำงานในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

 

             สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความรับผิดชอบ และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ดังนี้

ELO1  มีความรอบรู้และทักษะในศาสตร์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทย รวมทั้งพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  สามารถเลือกรับปรับและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้อย่างเหมาะสม สามารถทำการวิจัยและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

ELO2  สามารถให้การบริการการแพทย์แผนไทยได้อย่างเป็นองค์รวมแก่ผู้รับบริการ  โดยใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์แผนไทยอย่างมีคุณภาพ     มีประสิทธิผลและมีความปลอดภัยภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ELO3  มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมทั้งตนเอง ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน  มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ELO4  มีความสามารถใช้ทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ    เพื่อการแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนใจใฝ่รู้และสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมได้อย่างต่อเนื่อง ในการนำไปสู่การบริหารจัดการในองค์กรทางสุขภาพ การแก้ปัญหา  การพัฒนางานให้กับองค์กร ชุมชนและสังคม

ELO5  มีทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้สถิติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

ELO6  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมกับสหชุมชน