มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
นิสิตปี3ลงทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เพิ่มทักษะจากหน้งเรียนลงสู่การบริการวิชาการ
อบรมผู้นำการออกกำลังกายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสถาบันอายุยืน
รางวัล ชนะเลิส ผู้มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเครื่อข่าย14 สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ฝึกสอนมวยสากลสมัครเล่น
โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนระดับประถมศึกษา ในอ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โครงการพัฒนาระบบบริการ Fitness
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างความร่วมมือกับ เทศบาลตำบลบ้านนา อ.ศรีนครินทร์ พัทลุง
โครงการพัฒนาหลักสูตรระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร AUN QA 2562
โครงการศึกษาดูงาน ณ สโมสรฟุตบอล เชียงราย ยูไนเต็ด
โครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 จ.ราชบุรี
การจัดการสอน บูรณาการใช้สื่อ เพื่อการสื่อสาร
บริการวิชาการ ดูแลสุขภาพด้ายการออกกำลังกาย โรงเรียนบ้านปากเหมือง
โครงการ Stars Search Fitness First
โครงการประชาสัมพันธ์สันจร
กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้เกร่ยวกับการออกกำลังกายตามหลัก 3 อ.โรงพยาบาลป่าพะยอม
บริการวิชาการ กิจกรรมลดน้ำหนักในเด็กอ้วย โรงเรียนอนุบาลควนขนุน
บริการวิชาการ ตัดสินกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 70


หน้าที่ :