สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลับหน้าหลัก

แบบประเมินจากสถานประกอบการ

แบบประเมินสำหรับอาจารย์นิเทศ

แบคำร้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ออนไลน์

แบบเสนอขออนุมัติจัดประชุมพิจารณาเค้าโครงโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบประเมินสำหรับสถานประกอบการณ์ ออนไลน์

คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

แบบบันทีก ชั้นปีที่ 2 

ข้อมูลทั่วไปการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนนที่3/2563