สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELOs)
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลับหน้าหลัก

1. ทักษะการอธิบาย สาธิต และเป็นผู้ฝึกสอนทักษะวิชาชีพ การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้นำการออกกำลังกาย
การนวดทางการกีฬา การดูแลป้องกันและรักษาการบาดเจ็บในจากการออกกำลังกายการทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางกาย รวมถึงการให้โปรแกรมเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายในทุกกลุ่มเป้าหมายได้
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ การจัดการและแก้ปัญหาในสถานการณ์การทำงานจริงได้อย่างเหมาะสม
3. ทักษะการสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ ให้กับผู้รับบริการด้าน กีฬา การออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการได้ดี และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการให้บริการได้
4.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการรับใช้สังคม
5. ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น นำเสนอและเผยแผ่ผลงานได้อย่างเหมาะสม