สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELOs)
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELOs) กลับหน้าหลัก

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELOs) ได้เป็น 5 ข้อดังนี้

1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. มีเจตคติที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ สามารถประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬากับวิทยาศาสตร์การ
   ดูแลสุขภาพ

4. มีความสามารถในการจัดการ และเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. มีจรรยาบรรณวิชาชีพเชื่อมั่นในวิชาชีพ เห็นคุณค่าแห่งตนรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม