สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes : ELOs)
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ปรัชญา กลับหน้าหลัก

ปัญญา จริยธรรม นำทักษะวิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาที่ยั่งยืนปัญญา จริยธรรม นำทักษะวิทยาศาสตร์การกีฬา พัฒนาสมรรถนะทางการกีฬาที่ยั่งยืน