สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 25 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมผู้นำการออกกำลังกายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 
     
พันธะกิจการบริการวิชาการชุมชน โดย อ.เพ็ญพักตร์ หนูผุด ถ่ายทอดความรู้ในการอบรมผู้นำการออกกำลังกายเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวานความดันให้กับ อสม.และกลุ่มเสี่ยง รพ.สต.บ้านคลองใหญ่ ในวันที่ 16  กันยายน  2562