สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ก.พ.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต
 
     
กิจกรรมเข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ฝึกสอนปันจักสีลัต ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่นอกเหลือจากการเรียนในหลักสูตร โดยนิสิต ชัน ปีที่ 2- 4 ที่สนใจเข้าร่วม ในการเป็นคณะกรรมการตัดสิน กฎ กิติกา ตลอดจนการนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการในการเป็นผู้ฝึกนักกีฬาเพื่อการเสริมทักษะวิชาชีพด้านการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามีนิสิตสนใจเข้าร่วม จำนวน 30 คน ณ อาคารโรงฝึกพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมกัฬาปันจักสีลัต มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้