สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ติดต่อสาขา
ติดต่อสาขา
 
ติดต่อสาขา กลับหน้าหลัก

มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านพร้าว อาเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง 93210