สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 และมคอ.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กลับหน้าหลัก

0501111 การสาธารณสุขทั่วไป
0501201 ประชากรศาสตร์ในงานสาธารณสุข
0501221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
0501231 การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
0501291 อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสาธารณสุข
0501211 ชีวสถิติเบื้องต้น
0501232 การป้องกันและควบคุมโรค
0501322 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
0501326 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
0501331 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
0501331 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(กลุ่มเรียนวันจันทร์)
0501334 เพศศึกษาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
0501335 สุขภาพผู้สูงอายุ
0501341 บำบัดโรคเบื้องต้น 1
0501351 หลักการทางระบาดวิทยา
0501356 สุขภาพประชากรโลก
0501353 การพัฒนาสุขภาพชุมขน
0501371 ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
0501373 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุข
0501411 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข(นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
0501411 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข(นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
0501412 สัมมนาในงานสาธารณสุข
0501413 โครงการวิจัยทางสาธารณสุข
0501471 การจัดการระบบสาธารณสุข
0501472 เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น