สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 และมคอ.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กลับหน้าหลัก

0501101 สุขภาพเบื้องต้น
0501102 สาธารณสุขทั่วไป
0501104 โภชนศาสตร์
0501201 ประชากรศาสตร์ในงานสาธารณสุข
0501211 ชีวสถิติเบื้องต้น
0501221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
0501231 การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
0501232 การป้องกันและควบคุมโรค
0501281 สารสนเทศเพื่อการจัดการทางสาธารณสุข
0501291 อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสาธารณสุข
0501331 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
0501341 บำบัดโรคเบื้องต้น 1
0501351 หลักการทางระบาดวิทยา
0501353 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
0501358 สุขภาพประชากรโลก
0501371 ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
0501373 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุข
0501411 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข (นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
0501411 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข (นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
0501412 สัมมนาในงานสาธารณสุข
0501413 โครงการวิจัยทางสาธารณสุข
0501471 การจัดการระบบสาธารณสุข
0501472 เศรษฐศาสตร์สุขภาพเบื้องต้น