สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 และมคอ.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลับหน้าหลัก

0501103 สุขภาพจิต
0501221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
0501232 การป้องกันและควบคุมโรค
0501251 ปัจจัยกำหนดสุขภาพ
0501381 การสื่อสารด้านสาธารณสุข
0501343 เภสัชสาธารณสุข
0501391 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับสาธารณสุข
0501311 การวิจัยในงานสาธารณสุข
0501321 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับวัยเรียน
0501342 บำบัดโรคเบื้องต้น 2
0501344 อนามัยครอบครัว
0501352 การประยุกต์ทางระบาดวิทยาในงานสาธารณสุข
0501354 การปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพชุมชน
0501355 การส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน
0501361 การจัดโครงการสาธารณสุข
0501451 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
0501461 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
0501462 ฝึกปฏิบัติภาคสนามสาธารณสุขศาสตร์
0501471 การจัดการระบบสาธารณสุข