สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 และมคอ.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.3 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562 กลับหน้าหลัก

0501101 สุขภาพเบื้องต้น
0501102 สาธารณสุขเบื้องต้น
0501104 โภชนศาสตร์
0501201 ประชากรศาสตร์ในงานสาธารณสุข
0501211 ชีวสถิติเบื้องต้น
0501221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
0501231 การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
0501232 การป้องกันและควบคุมโรค
0501281 สารสนเทศเพื่อการจัดการทางสาธารณสุข
0501291 อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสาธารณสุข
0501311 อนามัยโรงเรียน
0501313 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
0501321 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
0501322 การจัดการระบบสาธารณสุข
0501325 การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้
0501331 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
0501341 บำบัดโรคเบื้องต้น 1
0501347 เพศศึกษา
0501351 หลักการระบาดวิทยา
0501353 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
0501354 สุขาภิบาลอาหาร
0501371 ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
0501381 การสื่อสารด้านสาธารณสุข
0501411 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
0501422 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุข
0501423 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
0501424 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
0501461 สัมมนาในงานสาธารณสุข