สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 และมคอ.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลับหน้าหลัก

0501103 สุขภาพจิต
0501312 สุขภาพบริโภค
0501221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
0501251 ปัจจัยกำหนดสุขภาพ
0501281 สารสนเทศเพื่อการจัดการทางสาธารณสุข
0501311 อนามัยโรงเรียน
0501331 การวิจัยทางสาธารณสุข
0501344 การดูแลสุขภาพที่บ้าน
0501345 อนามัยครอบครัว
0501341 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
0501343 เภสัชสาธารณสุข
0501347 เพศศึกษา
0501352 ระบาดวิทยา
0501354 สุขาภิบาลอาหาร
0501381 การสื่อสารด้านสาธารณสุข
0501391 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับสาธารณสุข
0501421 การพัฒนาคุณภาพทางสาธารณสุข
0501462 ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
0501471 การจัดการระบบสาธารณสุข