สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
งานประกันคุณภาพ
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
มคอ.3 ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มคอ.3 และมคอ.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2561 กลับหน้าหลัก

0501461 สัมมนาในงานสาธารณสุข
0501424 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (กลุ่มวันศุกร์ เวลา 10.10 -12.10)
0501424 นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (กลุ่มวันอังคาร เวลา 10.10 -12.10)
0501422 การบริหารเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุข
0501352 ระบาดวิทยา
0501343 โภชนาการชุมชน
0501325 การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ (วิชาเอกเลือก)
0501323 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการด้านสาธารณสุข
0501322 การจัดการระบบสาธารณสุข
0501321 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข
0501291 อนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสาธารณสุข
0501281 สารสนเทศเพื่อการจัดการทางสาธารณสุข
0501231 การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
0501221 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
0501102 สาธารณสุขทั่วไป
0501101 สุขภาพเบื้องต้น
0501313 การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ
0501351 โรคติดต่อและไม่ติดต่อ
0501342 การบริการและปฏิบัติการทางการแพทย์เบื้องต้น
0501347 เพศศึกษา
0501325 การพัฒนาองค์กรการเรียนรู้ (วิชาเลือกเสรี)
0501251 ปัจจัยกำหนดสุขภาพ
0501312 สุขภาพผู้บริโภค
0501353 เภสัชสาธารณสุข
0501354 สุขาภิบาลอาหาร