สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
แผนการศึกษา หลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน
ปรัชญา
วัตถุประสงค์
ELO ค่าคาดหวังการเรียนรู้
 
ELO ค่าคาดหวังการเรียนรู้ กลับหน้าหลัก

หลักสูตรได้มีการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs) ไว้ 6 ด้าน ดังนี้    

ผลการเรียนรู้

ELOs ของหลักสูตร ส.บ. สาธารณสุขชุมชน

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันอดทน และยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต

2. ด้านความรู้

2. มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการทางสาธารณสุขอย่างถูกต้อง
3. มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
4..สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

3. ด้านทักษะทางปัญญา

5.มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
6.แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

7.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
8.มีความรับผิดชอบทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของชุมชน/สังคมรวมถึงอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้
9.เป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านสุขภาพต่อผู้อื่น

5.ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

10.มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็น
11.สามารถสื่อสารกับประชาชน ชุมชน และเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.สามารถนำเสนอและสื่อสารโดยใช้ภาษาประจำชาติและภาษาที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13.สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน

6.ด้านทักษะการปฏิบัติ

14.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลโดยใช้สถิติที่เหมาะสม
15.สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม
16.สามารถประยุกต์และบูรณาการองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขสู่การวางแผนและการแก้ไขปัญญาทางสาธารณสุข โดยการวิจัยและการจัดโครงการได้อย่างเหมาะสม
17.ให้บริการด้านวิชาการการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามภาวะสุขภาพแก่ประชาชนชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ได้